press

Lägesrapport 2020-11-21


Bakgrunden

Göteborg Wind Orchestra (GWO) är helt beroende av en stabil och förutsägbar basfinansiering för att kunna verka som Västsveriges enda professionella blåsorkester.

Det regionala stödet från Västra Götalandsregionen är flerårigt och har i olika steg räknats upp. Från år 2014 har däremot verksamhetsstödet från Göteborgs Stad legat stilla på ca 4 Mkr per år efter att först har dragits ned med totalt 1,5 Mkr i tre steg. Stadens beslut för stöd tas för ett år i taget och i december 2019 fick vi veta att stödet från staden för 2020 skulle halveras till 2 Mkr. I början av 2020 fick vi även besked att den kommunala hyresvärden för vår hemvist i Kronhuset sa upp hyresavtalet för omförhandling med ännu en kraftig hyreshöjning och stora inskränkningar i vår dispositionsrätt av Kronhuset från 2021. Vår huvudsponsor Göteborgs Spårvägar meddelade att man avsåg att lämna sponsorskapet från 2021.

Allt detta, och signaler att de två kommunala aktörer som utser majoriteten av styrelsen inte längre vill ha den rollen, ledde sammantaget till en akut och mycket utsatt situation och styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken, som är huvudman för GWO, blev tvingad att fatta ett antal drastiska beslut. Stiftelsen beslutade att inleda sin avveckling, all personal sades upp och planeringen för att lämna Kronhuset inleddes. Samtidigt startade en mängd olika aktiviteter för att om möjligt rädda orkestern.

Nuläget

Processerna för att avveckla Stiftelsen Göteborgsmusiken som är huvudman för GWO pågår och stiftelsen kommer att läggas ner formellt under våren 2021. De anställda lämnar sina anställningar när uppsägningstiderna löper ut vid några olika tidpunkter från årsskiftet. Utflyttningen ur Kronhuset pågår och lokalerna kommer att vara helt tömda i början av 2021.

Dock finns det en tydlig vilja från regional nivå att medverka till att ge orkestern en framtid. Västra Götalandsregionen har fattat beslut om verksamhetsstöd på oförändrad nivå 2021 (med viss uppräkning) och signalerar att avsikten är långsiktig. Göteborgs Stad har nyligen i sin budget för 2021 aviserat att man flyttar GWO från verksamhetsstöd till riktat stöd för att ”säkerställa ett långsiktigt stöd till verksamheten”. Vi har i nuläget inga indikationer när det gäller nivån på stadens stöd eller innebörden i tid av att man vill säkerställa ett långsiktigt stöd. Kulturnämnden i Göteborgs Stad kommer att fatta sitt budgetbeslut den 14 december. Först då kommer beskeden vi behöver för att kunna planera framtiden för GWO.

GWO har mött ett fantastiskt stöd från många olika delar av musiksverige; lokalt, regionalt men också nationellt och till och med internationellt. Det har stärkt oss mycket i arbetet för att försöka ge GWO en framtid. För att orkestern inte ska stå utan huvudman när stiftelsen avvecklas så har Blåsmusik i Väst Ekonomisk Förening bildats. Föreningen kommer att vara mottagare av verksamhetsstöd från både regionen och staden för år 2021 och målet är att kunna anställa musikerna och utveckla orkestern vidare.

Vi jobbar nu intensivt med planeringen för ny hemvist för repetitioner och utrustning, konsertplatser och konsertverksamhet 2021, frågor kring anställningar och verksamhetens förutsättningar mm. Allt för att vara så förberedda som möjligt för den fortsättning vi och många med oss hoppas och tror på. Målsättningen är tydlig: GWO ska fortsatt vara en professionell blåsorkester som berikar det musikaliska ekosystemet lokalt, regionalt och nationellt. Vad som blir möjligt kommer att avgöras av budgetbeslutet i Göteborgs stads kulturnämnd den 14 december.

För ytterligare information:
Styrelsens ordförande Stig Fredriksson; tel 076-193 96 62
VD Kristian Jörgensen; tel 070-656 08 57