press

Pressmeddelande 2020-02-07

Göteborg Wind Orchestra (GWO) fick den 19 december 2019 beslutet att Kulturnämnden i Göteborgs Stad halverar verksamhetsstödet 2020. Efter ett flertal år med underfinansiering konstaterar nu styrelsen för Västsveriges enda professionella blåsorkester att det inte finns förutsättningar att driva verksamheten vidare om inte ytterligare medel tillförs. Styrelsen har den 6 februari därför beslutat rekommendera att den operativa verksamheten avslutas i december 2020 och att Stiftelsen Göteborgsmusiken som är GWO:s huvudman sedan upplöses. Det är stiftarna som fattar de avgörande besluten och styrelsen skickar nu ett brev till stiftarna med begäran om stiftarsamråd samt vägledning och beslut om orkesterns framtid.

 

Stiftelsen Göteborgsmusiken bildades 1992 och orkestern har sedan dess utvecklats till en viktig aktör i musikens infrastruktur både lokalt, regionalt och nationellt. GWO samarbetar med kulturskolor, musikutbildningar på olika nivåer, det ideella musiklivet och är också viktig för de solister, dirigenter och ensembler som orkestern samarbetar med. GWO har en växande och allt mera breddad publik och en stark förankring i musiksverige. GWO har ett högt anseende och en unik förmåga att spela musik av olika genrer på mycket hög professionell nivå. Nu riskerar allt det som byggts upp under lång tid att slås sönder.

GWO har en institutions alla kännetecken med tillsvidareanställd personal och lång framförhållning för att kunna utveckla olika produktioner och kontraktera gäster, samarbetspartners och konsertplatser. Verksamheten kräver en grundfinansiering av samhällsmedel. Göteborgs Stad svarade år 2012 för ca 5,3 Mkr av denna och har sedan trappat ned till nivån ca 4 Mkr från år 2014. Sedan har finansieringen från staden varit i stort sett oförändrad räknat i kronor och därmed i praktiken urholkats. I juni 2019 sökte GWO 5,4 Mkr från staden och strax före jul kom beslutet om att stödet blir ca 2 Mkr d v s ca 37 % av sökt belopp och en halvering jämfört med 2019. GWO har begärt ett kompletterande stöd från kulturnämnden för att kunna driva verksamheten 2020 men fått svaret att några nya beslut inte är aktuella att fatta. Västra Götalandsregionen finansierar GWO med ca 7,8 Mkr för 2020.

– Stadens kulturnämnd är fullt medvetna om GWO:s situation och förutsättningar och vi är mycket besvikna över nivån på stadens verksamhetsstöd men också över bristen på dialog och engagemang från både nämnd och förvaltning, säger Stig Fredriksson, ordförande i styrelsen för Stiftelsen Göteborgsmusiken.

– GWO har en mycket fin verksamhet och vi kommer nu lägga mycket kraft på att försöka hitta en lösning där orkestern på något sätt kan räddas med ett nytt huvudmannaskap. Hur detta skulle kunna lösas vet vi inte i dagsläget men det måste bli en helt annan lösning än den stora osäkerhet och underfinansiering som vi nu lever med, avslutar Stig Fredriksson.

– Vi har en akut brist på minst 2 Mkr för att kunna klara våra åtaganden 2020 och det kommer att krävas förändringar i det säsongsprogram som vi redan publicerat, säger Kristian Jörgensen, VD för GWO.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla samman GWO med all den kraft som finns bland kollegorna och med förhoppningar om att en långsiktig lösning för GWO går att finna. Vår målsättning är att göra ett antal produktioner under 2020 och att avsluta året med de traditionsenliga julkonserterna i Domkyrkan. Vad som är möjligt att genomföra är omöjligt att säga idag och helt och hållet en ekonomisk fråga och något vi arbetar intensivt med just nu, avslutar Kristian Jörgensen.

 

LÄNK TILL INSLAG SR P4 GÖTEBORG
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1448427?start=11564

För ytterligare information kontakta styrelsens ordförande Stig Fredriksson
076-193 96 62, stig.fredriksson@gwo.se eller VD Kristian Jörgensen 070-656 08 57, kristian.jorgensen@gwo.se

 

 

Stiftelsen Göteborgsmusiken har Göteborg & Co, Göteborgs Spårvägar samt GWO:s vänförening som stiftare. Stiftelsen är huvudman för GWO som har sin hemmascen i Kronhuset i Göteborg. GWO gör årligen ca 60 – 70 konserter och turnerar i hela regionen. Sedan november 2018 är orkestern även utsedd till Flygvapnets Musikkår. Verksamheten har 22 musikertjänster (samtliga halvtid) samt ledning och administration på 4 personer (samtliga deltid). Det är stiftarna som utser styrelse och som kan fatta beslut om förändringar i verksamhetens förutsättningar; t ex stiftelsens upplösning.