fbpx

Öppet Brev, länkar och information kring Göteborgs Stad framtida engagemang i Göteborg Wind Orchestra

Uppdaterat 2018-10-17

 

KONTAKT

För mer information, vänligen kontakta:

Stig Fredriksson, styrelseordförande
076-193 96 62
stig.fredriksson@gwo.se

 

Kristian Jörgensen, VD
070-656 08 57
kristian.jorgensen@gwo.se


Publicerat 2018-08-29

UPPDATERING KULTURNÄMNDENS MÖTE 2018-08-28

 

Den 28 augusti behandlade Kulturnämnden i Göteborgs Stad frågan om stadens framtida stöd till GWO och därmed också frågan om möjligheterna att driva vår verksamhet vidare. Som vi beskriver i det Öppna Brev till Kulturnämnden som vi publicerat har vi varit mycket oroliga över det beslutsförslag som tjänstemännen på kulturförvaltningen lade fram inför nämndens möte.

Beslutet hus Kulturnämnden blev återigen att bordlägga ärendet. Det är inte det beslut vi hoppats på men inte heller det negativa beslut som vi riskerade att få. Ärendet ska upp igen på nämndens möte i september.

Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla frågan levande och är mycket tacksamma för allt det fortsatta stöd vi kan få från musiksverige, samarbetspartners och publik.

Låt inte blåsmusiken tystna!

 

 


Publicerat 2018-08-20

ÖPPET BREV till Kulturnämnden i Göteborgs Stad angående Göteborg Wind Orchestra

 

För att kunna fortsätta utveckla Göteborg Wind Orchestra (GWO) behöver vi två kloka beslut från stadens Kulturnämnd. Besluta om ett Riktat Stöd till GWO som är ett mera långsiktigt åtagande – vi uppfyller kriterierna – och besluta om finansiering på en rimlig nivå i enlighet med vår ansökan om verksamhetsstöd 2019. Vi lovar då att fortsätta visa att vi är en viktig del av Göteborgs kulturliv!

 

Sedan Stiftelsen Göteborgsmusiken bildades år 1992 på initiativ av Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad har vi först via Kommunstyrelsen och sedan via Kulturnämnden haft en viktig del av vår basfinansiering från staden. GWO har tidigare haft treårsbeslut kring finansiering med ett uppdrag i botten. Under ett antal år har vi dock levt med stor osäkerhet kring stadens engagemang och med kraftigt neddragen finansiering.

 

Olika utredningar har genomförts men besluten har uteblivit. I september 2016 angav ledningen för Kulturnämnden att utredningarnas tid är förbi och att det är dags för beslut. Vi fick också beskedet att man ser positivt på vår verksamhet och även på möjligheterna till ett nytt försvarsuppdrag.

 

Turerna inom Göteborgs Stad har sedan september 2016 varit fortsatt många. Tjänsteutlåtanden har skrivits, Kommunstyrelsen har diskuterat, återremitterat och bordlagt innan man skickade frågan om hur staden ska förhålla sig till GWO tillbaka till Kulturnämnden i våras. Kulturförvaltningen föreslår nu att GWO ska hänvisas till att söka Verksamhetsstöd varje år och antyder att stödnivån kan komma att sänkas ytterligare.

 

Kulturnämnden ska behandla frågan om stödform den 28 augusti. Besked om ekonomisk nivå för 2019 sägs komma sent i höst eller möjligen först i början av nästa år. Rimliga förutsättningar för konstnärlig verksamhet är en viktig del av stadens kulturstrategi – det som nu föreslås är raka motsatsen!

 

Kulturförvaltningen anser att GWO saknar ekonomisk och formell bindning till staden. Vi anser i stället att kopplingarna mellan staden och GWO är mångåriga, tydliga och starka. Vi har också ett antal andra synpunkter på brister i beslutsunderlaget. Men framför allt – GWO levererar en viktig och unik verksamhet på en hög professionell nivå till stadens invånare. GWO har en institutions kännetecken i form av fastanställd personal, lång framförhållning i planering etc.

 

Mycket av 2019 års kostnader är nu låsta och vi arbetar redan med 2020. Vi måste ha rimliga förutsättningar och en rimlig grundfinansiering om vi över huvud taget ska kunna existera. Vi är en del av den musikaliska infrastrukturen tillsammans med de andra professionella ensembler som finns i regionen. Sedan flera år pågår en process mellan GWO och Försvarsmusiken angående ett kompletterande uppdrag som Flygvapnets Musikkår. Ett sådant avtal förutsätter att vi har en lokal och regional grund att stå på. Möjligheterna med Försvarsmusiken finns här och nu – inte sedan.

 

Vi har mött osäkerheten kring stadens engagemang genom med att med all kraft driva utveckling av vår konstnärliga nivå samt olika projekt och samarbeten. GWO är den enda professionella ensemblen inom konstformen blåsmusik i Västsverige. Vi är övertygade om att en växande publik och många samarbetspartners uppskattar det GWO levererar och att vi är en viktig aktör både lokalt, regionalt och nationellt.

 

Vi känner ett starkt stöd från regional nivå och även nationellt som del av ett nationellt nätverk. Vi levandehåller stadens äldsta profana hus med en högklassig konsertverksamhet, vi ger varje år ett antal skolkonserter för Göteborgs barn och vi samarbetar med ett antal aktörer i staden. Vi visar i aktiviteter att vi är en viktig kulturaktör med starka kopplingar till staden.

 

Låt inte den levande professionella blåsmusiken tystna!

 

 

 

Publicerat 2018-08-23

TACK!

I början av veckan publicerades det öppna brev vi skrivit till Kulturnämnden inför mötet den 28 augusti där Göteborgs Stads framtida engagemang i Göteborg Wind Orchestra skall beslutas.

Vi har fått ett fantastiskt gensvar från musiksverige, samarbetspartners och publik som uttrycker sitt fulla stöd och i skrivande stund fortsätter vi att ta emot skrivelser som löpande publiceras på

https://www.gwo.se/oppet-brev

 

Vår förhoppning är att mötet den 28:e landar i det för oss självklara, nämligen ett fortsatt riktat och långsiktigt stöd till GWO på en rimlig nivå så vi kan fortsätta vara en viktig del av kulturlivet.

Återigen tack alla för ert stöd ❤️

/ Styrelse & personal Göteborg Wind Orchestra

 

 

X